Spuścizna

archiwa krakowskie

Spuścizny (archiwa osobiste) ludzi nauki i kultury stanowią bezcenne źródło historyczne dla badaczy. Znakomicie uzupełniają gromadzony w archiwach materiał kancelaryjny. Historykom i biografom ukazują nie tylko obraz działalności danej osoby, ale też jej życie prywatne i rodzinne. Dzięki tym materiałom można otrzymać portret człowieka, nie ograniczony do jego "naukowego" wizerunku.

Opis

Spuścizny (archiwa osobiste) ludzi nauki i kultury stanowią bezcenne źródło historyczne dla badaczy. Znakomicie uzupełniają gromadzony w archiwach materiał kancelaryjny. Historykom i biografom ukazują nie tylko obraz działalności danej osoby, ale też jej życie prywatne i rodzinne. Dzięki tym materiałom można otrzymać portret człowieka, nie ograniczony do jego "naukowego" wizerunku. Zgromadzona w ciągu życia spuścizna, zawierająca materiały twórczości, działalności, dokumenty osobiste i rodzinne oraz korespondencję, często z wielu powodów ulega rozproszeniu. Może na to złożyć się szereg czynników. Praca w kilku instytucjach lub szerokie pola działalności powodują, że część materiałów pozostaje w wielu miejscach. Po śmierci twórcy skomplikowane bywają nieraz losy samej spuścizny, dzielonej i przekazywanej przez spadkobierców do różnych zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Zatem nie zawsze badacz ma możliwość dostępu do pełnej spuścizny interesującej go postaci.

W celu łatwiejszego uzyskania informacji o rozproszonych zespołach archiwalnych stworzono właśnie prezentowany projekt. Główny ciężar prac nad uzupełnianiem bazy danych spoczywa obecnie na archiwach, które zapoczątkowały tę inicjatywę: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Nauki PAN i PAU (przed 2002 r. jako Oddział Archiwum PAN w Krakowie), a także Archiwum Państwowe w Krakowie. Wymienione archiwa współpracowały w ramach działalności Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Założeniem pracującego nad projektem zespołu było scalenie informacji o spuściznach przechowywanych w krakowskich archiwach, bibliotekach i muzeach oraz udostępnienie jej w jednolitej formie. Za podstawę opracowania wzoru formularza przyjęto schemat układu materiałów spuścizny stosowany w archiwach instytucji naukowych, oparty na Wytycznych opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych (Warszawa 1990), nieznacznie go modyfikując.

Baza jest systematycznie uzupełniana, zapraszamy do odwiedzin.

Wszystkie krakowskie instytucje gromadzące spuścizny (archiwa osobite) zachęcamy do przystąpienia do projektu.

 

Zasady wyszukiwania

Poszukując spuścizny danej postaci, otrzymujemy podstawowe informacje biograficzne - daty życia, miejsce urodzenia i śmierci, dziedziny naukowe, którymi się zajmowała. Baza danych wskazuje nam też miejsce przechowywania spuścizny (lub jej fragmentu), sygnaturę zespołu, jego rozmiar oraz daty skrajne. Dostępne dane teleadresowe instytucji pozwalają na kontakt z nią i ewentualne zamówienie konkretnych jednostek.

Specjalnie potraktowano korespondencję, wymieniając w formularzu nadawców i odbiorców pism. Dzięki temu mamy możliwość odszukania korespondencji interesującej nas osoby we wszystkich udostępnionych w bazie spuściznach.

 

Zasady opracowania bazy

Schemat opracowania spuścizn archiwalnych oparty został na podziale materiałów na 9 głównych grup, wyszczególnionych poniżej. Aby ułatwić korzystającym z naszej bazy orientację, jaki rodzaj materiałów mogą znaleźć w poszczególnych grupach, umożliwiliśmy uzyskanie bardziej szczegółowej informacji. Jest to również wskazówka dla uzupełniających dane, ułatwiająca właściwą kwalifikację materiałów.

 1. Materiały biograficzne
  • autobiografie, ankiety personalne, zestawienia bibliografii prac własnych,
  • dokumenty osobiste: metryki, legitymacje, paszporty itp.
  • dokumenty dotyczące przebiegu nauki szkolnej, studiów, pracy i działalności,
  • zeszyty szkolne i notatki ze studiów,
  • pamiątki, dzienniki i albumy
  • dyplomy honorowe, legitymacje odznaczeń, gratulacje i laurki,
  • materiały gospodarcze i majątkowe,
  • materiały dotyczące stanu zdrowia
  • świadectwa zgonu, klepsydry, nekrologi, kondolencje
 2. Materiały działalności twórcy spuścizny:
  • organizacyjno-naukowej na uczelniach wyższych, w instytutach, towarzystwach naukowych, na zjazdach i konferencjach naukowych (plany, sprawozdania, materiały zjazdów i konferencji naukowych, ekspertyzy, opinie, koreferaty oraz korespondencja integralnie związana z działalnością w danej instytucji),
  • dydaktycznej w szkołach, uczelniach wyższych, kursach (programy zajęć, spisy osób, notatki egzaminacyjne, opinie i oceny studentów, recenzje prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych kierowanych przez twórcę spuścizny),
  • opiniowania prac naukowych oraz działalności osób nie związanych z działalnością dydaktyczną (oceny prac doktorskich i habilitacyjnych, opinie o dorobku naukowym związane z nadawaniem tytułów profesorskich lub powierzaniem stanowisk naukowych),
  • zawodowej w innych instytucjach nie posiadających charakteru naukowego,
  • wydawniczej i redakcyjnej (korespondencja w sprawach wydawniczych własnych, umowy, materiały redakcyjne oraz recenzje wydawnicze prac obcych),
  • społeczno-politycznej,
  • innej działalności.
 3. Materiały o twórcy zespołu:
  • życiorysy i wspomnienia
  • bibliografie prac zestawionych przez osoby trzecie
  • recenzje o jego pracach, polemiki.
 4. Materiały osób obcych.
 5. Materiały rodzinne.
  • materiały osób spokrewnionych z twórcą spuścizny, usystematyzowane według stopnia pokrewieństwa.
 6. Materiały twórczości.
  • prace, artykuły i referaty,
  • publikacje źródłowe,
  • wykłady (konspekty, teksty, skrypty)
  • relacje i opinie o pracach, które ukazały się w drukiem,
  • projekty techniczne, wynalazki, patenty,
  • prace popularno-naukowe (wywiady, prelekcje, artykuły dla środków masowego przekazu),
  • przemówienia okolicznościowe, wspomnienia pogrzebowe,
  • prace literackie,
  • tłumaczenia z j. obcych
 7. Materiały warsztatowe
  • zapiski, kartoteki, bibliografie, notatki z literatury, zapiski obserwacji i badań, obliczenia, odpisy i wypisy archiwalne, fotografie, wycinki prasowe.
 8. Korespondencja
  • korespondencja prywatna oraz urzędowa dorywcza, nie świadcząca jednak o dłuższej współpracy z daną instytucją,
 9. Załączniki.

Kontakt

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres email Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

email
archiwum@archiwum-nauki.krakow.pl
telefon
12 423 23 28
12 422 82 63
adres
ul. św. Jana 26
31-018 Kraków

Spuścizna

archiwa krakowskie